អត្ថន័យ 男 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 男 ខ្មែរ

nán

 • បុរស

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : ខាងត្បូង
 • : mumble in repetition;
 • : name of a country;
 • : Machilus nanmu; Chinese cedar; Chinese giant redwood;
 • : mumble in repetition;
 • : ពិបាក
 • : difficult

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 男

 • 右边第一个男人是我丈夫。
  Yòubiān dì yī gè nánrén shì wǒ zhàngfū.
 • 那个男人卖票。
  nàgè nánrén mài piào
 • 我们这里女孩子比男孩子多。
  Wǒmen zhèlǐ nǚ háizi bǐ nán háizi duō.
 • 我不认识那个男人。
  Wǒ bù rènshí nàgè nánrén.
 • 你选男友的遍太高了。
  Nǐ xuǎn nányǒu de biàn tài gāole.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 男 តាមកម្រិត HSK