អត្ថន័យ 的 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 的 ខ្មែរ

de

 • នៃ

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា


ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 的

 • 我的电脑里有好多的东西。
  Wǒ de diànnǎo li yǒu hǎoduō de dōngxī.
 • 大杯子是我的。
  Dà bēizi shì wǒ de.
 • 今天我的朋友不能工作,他在医院!
  jīntiān wǒ de péngyǒu bùnéng gōngzuò, tā zài yīyuàn!
 • 你的名字是什么?
  Nǐ de míngzì shì shénme?
 • 现在,我的女儿四岁了。
  Xiànzài, wǒ de nǚ'ér sì suìle.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 的 តាមកម្រិត HSK