អត្ថន័យ 睛 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 睛 ខ្មែរ

jīng

 • ភ្នែក

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : ទីក្រុងប៉េកាំង
 • : ជីង
 • : ឆក់
 • : banner; make manifest;
 • : គ្រីស្តាល់
 • : Jing River;
 • : round-grained nonglutinous rice (Japonica rice); Taiwan pr. [geng1];
 • : ល្អ
 • : Japanese variant of 經|经;
 • : ឆ្លងកាត់
 • : acrylic;
 • : ដើម
 • : chaste tree or berry (Vitex agnus-castus); alternative name for the Zhou Dynasty State of Chu 楚國|楚国[Chu3 Guo2];
 • : leek flower; lush; luxuriant;
 • : whale;
 • : red deer;
 • : red deer; sambar deer;
 • 𢀖 : 舋

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 睛

 • 哥哥的眼睛是什么颜色的?
  Gēgē de yǎnjīng shì shénme yánsè de?
 • 我的眼睛是黑色的。
  Wǒ de yǎnjīng shì hēisè de.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 睛 តាមកម្រិត HSK