អត្ថន័យ 禘 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 禘 ខ្មែរ

  • ការបូជាដូនតាអធិរាជ

តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា