អត្ថន័យ 禾 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 禾 ខ្មែរ

  • cereal
  • grain

តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា