អត្ថន័យ 秋 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 秋 ខ្មែរ

qiū

 • រដូវស្លឹកឈើជ្រុះ

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : ពំនូក
 • : meaning uncertain, related to 戾[li4], to violate;
 • : Catalpa; Mallotus japonicus;
 • : Lespedeza bicolor;
 • : earthworm;
 • : mound;
 • : crupper; leather strap; (dialect) to draw back; to shrink;
 • : loach;

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 秋

 • 秋天最舒服,不冷也不热。
  Qiūtiān zuì shūfú, bù lěng yě bù rè.
 • 秋天来了,温度开始降低了。
  Qiūtiān láile, wēndù kāishǐ jiàngdīle.
 • 秋天的天气很凉快。
  Qiūtiān de tiānqì hěn liángkuai.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 秋 តាមកម្រិត HSK