អត្ថន័យ 笔 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ
ចរិតប្រពៃណី

និយមន័យ 笔 ខ្មែរ

 • ប៊ិច

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា


ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 笔

 • 你看见我的铅笔了吗?
  Nǐ kànjiàn wǒ de qiānbǐle ma?
 • 请安静桌子上的铅笔给我。
  Qǐng ānjìng zhuōzi shàng de qiānbǐ gěi wǒ.
 • 你看,这是我新买的笔记本。
  Nǐ kàn, zhè shì wǒ xīn mǎi de bǐjìběn.
 • 老师讲的内容,我都写在笔记本上了。
  Lǎoshī jiǎng de nèiróng, wǒ dū xiě zài bǐjìběn shàngle.
 • 我们年底发了一笔奖金。
  Wǒmen niándǐ fāle yī bǐ jiǎngjīn.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 笔 តាមកម្រិត HSK