អត្ថន័យ 篮 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ
ចរិតប្រពៃណី

និយមន័យ 篮 ខ្មែរ

lán

 • កន្ត្រក

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : orchid (蘭花|兰花 Cymbidium goeringii); fragrant thoroughwort (蘭草|兰草 Eupatorium fortunei); lily magnolia (木蘭|木兰);
 • : confused chatter; incomprehensible babble; variant of 讕|谰, to accuse unjustly;
 • : លោភលន់
 • : mist; name of a mountain;
 • : បារ
 • : ជួរឈរ
 • : swelling water;
 • : bow case; quiver;
 • : ខៀវ
 • : Blue
 • : ragged garments;
 • : full length gown (old);
 • : to make a false charge;
 • : to pass; to step over; to creep; to twine round;
 • : lanthanum (chemistry);
 • : Lanna
 • : railing; balustrade; door-screen; exhausted; late;

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 篮

 • 姐姐喜欢打篮球。
  Jiějiě xǐhuān dǎ lánqiú.
 • 我每天下午都去打篮球。
  Wǒ měitiān xiàwǔ dōu qù dǎ lánqiú.
 • 弟弟正在打篮球。
  Dìdì zhèngzài dǎ lánqiú.
 • 我最大的爱好就是打篮球。
  Wǒ zuìdà de àihào jiùshì dǎ lánqiú.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 篮 តាមកម្រិត HSK