អត្ថន័យ 絿 និងការបញ្ចេញសំឡេង

絿
តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 絿 ខ្មែរ

qiú

  • urgent
  • pressing

តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា