អត្ថន័យ 纸 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ
ចរិតប្រពៃណី

និយមន័យ 纸 ខ្មែរ

zhǐ

 • ក្រដាស

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : erroneous variant of 趾[zhi3];
 • : whetstone;
 • : តែប៉ុណ្ណោះ
 • : 8 in. length unit of Zhou dynasty;
 • : តំបន់បណ្តាញ
 • : walk slowly' component in Chinese characters; see also 冬字頭|冬字头[dong1 zi4 tou2];
 • : 4th note in pentatonic scale 五音[wu3 yin1], roughly sol; see also 徵|征[zheng1];
 • : purport;
 • : មធ្យោបាយ
 • : គោលបំណង
 • : (orange); hedge thorn;
 • : តែប៉ុណ្ណោះ
 • : islet;
 • : felicity;
 • : angelica (type of iris); plant root used in TCM;
 • : toe;
 • : end of axle outside of hub;
 • : ester;
 • : foundation;
 • : embroidery;
 • 𠮛 : purpose; excellent

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 纸

 • 看完报纸休息。
  Kàn wán bàozhǐ xiūxí.
 • 我每天早上都要读报纸。
  Wǒ měitiān zǎoshang dōu yào dú bàozhǐ.
 • 我在报纸上看到了这个电影的介绍。
  Wǒ zài bàozhǐ shàng kàn dàole zhège diànyǐng de jièshào.
 • 你每天都看报纸吗?
  Nǐ měitiān dū kàn bàozhǐ ma?
 • 请给我一站纸。
  Qǐng gěi wǒ yí zhàn zhǐ.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 纸 តាមកម្រិត HSK