អត្ថន័យ 纻 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ
ចរិតប្រពៃណី

និយមន័យ 纻 ខ្មែរ

zhù

 • ramie (Boehmeria nivea)

តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : to store; to stand; space between the door and the entrance screen;
 • : to stand for a long time; to wait; to look forward to; to accumulate;
 • : រស់នៅ
 • : ជួយ
 • : (archaic) drum;
 • : shuttle of a loom;
 • : ជួរឈរ
 • : percussion instrument, a tapering wooden bax struck from the inside with a drumstick;
 • : ចំណាំ
 • : wick of an oil lamp; to burn (incense etc); measure word for lit incense sticks;
 • : ជូនពរ
 • : កសាង
 • : (literary) chopsticks;
 • : erroneous variant of 築|筑[zhu4];
 • : five-month-old lamb;
 • : to soar;
 • : Boehmeria nivea; Chinese grass;
 • : termite; to bore (of insects);
 • : to store; to save; stockpile; Taiwan pr. [zhu3];
 • : Japanese variant of 鑄|铸;
 • : ខាស
 • : (horse);
 • : អ្នកស្រុក