អត្ថន័យ 罹 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 罹 ខ្មែរ

 • happen to
 • sorrow
 • suffer from

តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : mark;
 • : a divide, to partition;
 • : មជ្ឈមណ្ឌល
 • : grain weight;
 • : widow;
 • : pear
 • : basket for removing earth; spade;
 • : 㡭
 • : to seep through;
 • : go with current; mucus; spittle;
 • : plow;
 • : black ox; yak;
 • : raccoon dog; fox-like animal;
 • : កញ្ចក់
 • : ពី
 • : a fence;
 • : (literary) to bind; to fasten; rope;
 • : bridal veil or kerchief;
 • : red algae; Gracilaria, several species, some edible; Japanese ogonori; arch. used for vanilla-like herb;
 • : chenopodiaceae;
 • : name of weed plant (fat hen, goosefoot, pigweed etc); Chenopodium album;
 • : clam;
 • : calabash;
 • : bride's veil or kerchief;
 • : raccoon
 • : dregs of wine;
 • : black horse; jet steed; good horse; legendary black dragon;
 • : eel;
 • : Chinese oriole;
 • : លី
 • : dark; sallow color;