អត្ថន័យ 翮 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 翮 ខ្មែរ

  • quill

តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា