អត្ថន័យ 聘 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 聘 ខ្មែរ

pìn

 • ជួល

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : (of a bird, animal or plant) female; keyhole; valley;

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 聘

 • 他很优秀,不过不符合公司的招聘条件。
  Tā hěn yōuxiù, bùguò bu fúhé gōngsī de zhāopìn tiáojiàn.
 • 她很符合我们的招聘条件。
  Tā hěn fúhé wǒmen de zhāopìn tiáojiàn.
 • 网站上有很多招聘信息。
  Wǎngzhàn shàng yǒu hěnduō zhāopìn xìnxī.
 • 他应聘到这所大学教书。
  Tā yìngpìn dào zhè suǒ dàxué jiāoshū.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 聘 តាមកម្រិត HSK