អត្ថន័យ 蓥 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ
ចរិតប្រពៃណី

និយមន័យ 蓥 ខ្មែរ

yíng

 • polish

តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : Japanese variant of 營|营;
 • : win
 • : pillar;
 • : clear; limpid (of water);
 • : eddy; small river;
 • : ocean;
 • : camp
 • : អតិរេក
 • : slender basket for chopsticks;
 • : a grave;
 • : a glimmer; glimmering; twinkling; fluorescence; phosphorescence; perplexed; dazzled and confused; planet Mars (arch.);
 • : luster of gems;
 • : firefly; glow-worm;
 • : ជំរំ
 • : wind around;
 • : Japanese variant of 螢|萤;
 • : fly; musca; CL:隻|只[zhi1];
 • : humming sound;
 • : win
 • : ឈ្នះ
 • : សូមស្វាគមន៍