អត្ថន័យ 蝤 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 蝤 ខ្មែរ

qiú

  • larva
  • grub

តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា