អត្ថន័យ 裘 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 裘 ខ្មែរ

qiú

  • fur
  • fur coat

តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា