អត្ថន័យ 訄 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 訄 ខ្មែរ

qiú

  • (literary) to coerce sb
  • to compel sb

តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា