អត្ថន័យ 贡 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ
ចរិតប្រពៃណី

និយមន័យ 贡 ខ្មែរ

gòng

  • សួយសារអាករ

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា


ពាក្យដែលមានអក្សរ 贡 តាមកម្រិត HSK