អត្ថន័យ 赢 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ
ចរិតប្រពៃណី

និយមន័យ 赢 ខ្មែរ

yíng

 • ឈ្នះ

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : Japanese variant of 營|营;
 • : win
 • : pillar;
 • : clear; limpid (of water);
 • : eddy; small river;
 • : ocean;
 • : camp
 • : អតិរេក
 • : slender basket for chopsticks;
 • : a grave;
 • : a glimmer; glimmering; twinkling; fluorescence; phosphorescence; perplexed; dazzled and confused; planet Mars (arch.);
 • : luster of gems;
 • : firefly; glow-worm;
 • : ជំរំ
 • : wind around;
 • : polish;
 • : Japanese variant of 螢|萤;
 • : fly; musca; CL:隻|只[zhi1];
 • : humming sound;
 • : win
 • : សូមស្វាគមន៍

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 赢

 • 昨天的足球比赛,谁赢了?
  Zuótiān de zúqiú bǐsài, shuí yíngle?

ពាក្យដែលមានអក្សរ 赢 តាមកម្រិត HSK