អត្ថន័យ 赶 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ
ចរិតប្រពៃណី

និយមន័យ 赶 ខ្មែរ

gǎn

  • ប្រញាប់

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា


ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 赶

  • 快点儿,我们要赶不上火车了。
    Kuài diǎn er, wǒmen yào gǎnbushàng huǒchēle.
  • 谢谢你及时赶来帮助我。
    Xièxiè nǐ jíshí gǎn lái bāngzhù wǒ.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 赶 តាមកម្រិត HSK