អត្ថន័យ 踥 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 踥 ខ្មែរ

qiè

 • to walk with small steps

តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : កាត់
 • : concubine; I, your servant (deprecatory self-reference for women);
 • : man's headband (arch.);
 • : កំសាក
 • : cheerful; satisfied;
 • : to raise; to lift; to take along (e.g. one's family);
 • : to leave; to abandon;
 • : លួច
 • : chest; box; trunk; suitcase; portfolio;
 • : វ៉ាក