អត្ថន័យ 躺 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 躺 ខ្មែរ

tǎng

 • ដេក

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : ប្រសិនបើ
 • : if; unexpectedly;
 • : state treasury; public funds;
 • : to drip; to trickle; to shed (tears);

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 躺

 • 他看了看表,躺下接着睡觉。
  Tā kànle kàn biǎo, tǎng xià jiēzhe shuìjiào.
 • 她躺在床上睡着了。
  Tā tǎng zài chuángshàng shuìzhele.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 躺 តាមកម្រិត HSK