អត្ថន័យ 辣 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 辣 ខ្មែរ

 • ក្តៅ

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : to destroy; to rip; to tear open;
 • : to plant trees (old);
 • : scabies; scald-head;
 • : 12th lunar month; preserved (meat, fish etc);
 • : ក្រមួន
 • : Japanese variant of 蠟|蜡[la4];
 • : solder; tin;
 • : bald; scabby;

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 辣

 • 我不习惯吃太辣的菜。
  Wǒ bù xíguàn chī tài là de cài.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 辣 តាមកម្រិត HSK