អត្ថន័យ 逑 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 逑 ខ្មែរ

qiú

  • collect
  • to match

តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា