អត្ថន័យ 邮 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ
ចរិតប្រពៃណី

និយមន័យ 邮 ខ្មែរ

yóu

 • អ៊ីមែល

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : ជាពិសេស
 • : scallops along lower edge of flag;
 • : Quercus glandulifera;
 • : ប្រេង
 • : ដំណើរកម្សាន្ត
 • : នៅតែមាន
 • : to plan; to scheme;
 • : ដោយ
 • : nodule; wart;
 • : Caryopteris divaricata;
 • : Ephemera strigata;
 • : fault; mistake;
 • : light carriage; trifling;
 • : distant; joyous; satisfied;
 • : uranium (chemistry);
 • 鱿 : cuttlefish;

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 邮

 • 我晚上再给你发个电子邮件。
  Wǒ wǎnshàng zài gěi nǐ fā gè diànzǐ yóujiàn.
 • 你给我发电子邮件了吗?
  Nǐ gěi wǒ fā diànzǐ yóujiànle ma?
 • 邮局早上 9 点开门。
  Yóujú zǎoshang 9 diǎn kāimén.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 邮 តាមកម្រិត HSK