អត្ថន័យ 酸 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 酸 ខ្មែរ

suān

  • អាសុីត

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

  • : (mythical animal);

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 酸

  • 你买的葡萄有点儿酸。
    Nǐ mǎi de pútáo yǒudiǎn er suān.
  • 昨天去爬山了,今天腿很酸。
    Zuótiān qù páshānle, jīntiān tuǐ hěn suān.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 酸 តាមកម្រិត HSK