អត្ថន័យ 鉌 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 鉌 ខ្មែរ


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា