អត្ថន័យ 銶 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 銶 ខ្មែរ

qiú

  • single-headed pick
  • stone chisel

តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា