អត្ថន័យ 钛 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ
ចរិតប្រពៃណី

និយមន័យ 钛 ខ្មែរ

tài

  • titanium (chemistry)

តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

  • : ផងដែរ
  • : រដ្ឋ
  • : លុបបំបាត់
  • : ថៃ
  • : peptide (two or more amino acids linked by peptide bonds CO-NH);
  • : phthalein (chemistry);