អត្ថន័យ 锹 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ
ចរិតប្រពៃណី

និយមន័យ 锹 ខ្មែរ

qiāo

  • shovel
  • spade

តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

  • : to neuter livestock;
  • : stony soil;
  • : ស្ងាត់
  • : គោះ
  • : sled; sleigh;
  • : stony soil;
  • : to reel silk from cocoons;
  • : to raise one's foot; to stand on tiptoe; stilts;