អត្ថន័យ 镎 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 镎 ខ្មែរ

  • neptunium (chemistry)

តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា