អត្ថន័យ 镘 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ
ចរិតប្រពៃណី

និយមន័យ 镘 ខ្មែរ

màn

  • side of coin without words
  • trowel

តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា