អត្ថន័យ 险 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ
ចរិតប្រពៃណី

និយមន័យ 险 ខ្មែរ

xiǎn

 • ហានិភ័យ

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : 夒
 • : name of an ancient state;
 • : precipitous; rugged;
 • : curtain at front of carriage;
 • : បង្ហាញ
 • : conflagration;
 • : to hunt in autumn (archaic);
 • : a kind of dog with a long snout; see 獫狁|猃狁[Xian3 yun3];
 • : bamboo brush for utensils;
 • : moss; lichen; moss on damp walls; used erroneously for 蘇|苏;
 • : Cyclina orientalis;
 • : barefooted;
 • : Japanese variant of 險|险;
 • : leather girth on horse;
 • : Japanese variant of 顯|显;

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 险

 • 在森林里吸烟很危险,容易着火。
  Zài sēnlín lǐ xīyān hěn wéixiǎn, róngyì zháohuǒ.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 险 តាមកម្រិត HSK