អត្ថន័យ 頄 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 頄 ខ្មែរ

qiú

  • cheekbone

តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា