អត្ថន័យ 页 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ
ចរិតប្រពៃណី

និយមន័យ 页 ខ្មែរ

 • ទំព័រ

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : ឧស្សាហកម្ម
 • : ស្លឹក
 • : យប់
 • : to pull; to drag; to join together; oar;
 • : erroneous variant of 拽[ye4];
 • : to press down;
 • : bright light; to sparkle;
 • : to drag; to pull; Taiwan pr. [yi4];
 • : 䏌
 • : 㓞
 • : sickness; repeated;
 • : រាវ
 • : blaze of fire; glorious;
 • : to fry in fat or oil; to scald;
 • : armpit; (biology) axilla; (botany) axil; Taiwan pr. [yi4];
 • : leaf
 • : to visit (a superior);
 • : thin plates of metal;
 • : dimple;
 • : to carry food to laborers in the field;
 • : a kind of bird similar to pheasant;

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 页

 • 请打开书,翻到 201页。
  Qǐng dǎkāi shū, fān dào 201 yè.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 页 តាមកម្រិត HSK