អត្ថន័យ 餲 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 餲 ខ្មែរ

  • អង្ករ​ដំណើប

តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា