អត្ថន័យ 饭 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ
ចរិតប្រពៃណី

និយមន័យ 饭 ខ្មែរ

fàn

 • អង្ករ

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : ព្រហ្ម
 • : pan-
 • : ការប្តេជ្ញាចិត្ត
 • : កសិដ្ឋាន
 • : ផ្សិតឫស្សី
 • : អ្នកគាំទ្រ
 • : លក់

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 饭

 • 有三个饭店。
  Yǒu sāngè fànguǎn.
 • 我吃米饭,你呢?
  Wǒ chī mǐfàn, nǐ ne?
 • 我爱吃米饭。
  Wǒ ài chī mǐfàn.
 • 请吃点儿米饭。
  Qǐng chī diǎn er mǐfàn.
 • 他想请我吃饭。
  Tā xiǎng qǐng wǒ chīfàn.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 饭 តាមកម្រិត HSK