អត្ថន័យ 鬗 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 鬗 ខ្មែរ

màn

  • head ornaments
  • pretty hair

តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា