អត្ថន័យ 鹖 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ
ចរិតប្រពៃណី

និយមន័យ 鹖 ខ្មែរ

  • ហេ

តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា