អត្ថន័យ 一下 និងការបញ្ចេញសំឡេង

一下
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 一下 ខ្មែរ

yī xià

 • បន្តិច

HSK level


ចរិត

 • (yī): មួយ
 • (xià): នៅក្រោម

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 一下

 • 我去热一下米饭。
  Wǒ qù rè yīxià mǐfàn.
 • 我来介绍一下我的朋友。
  Wǒ lái jièshào yīxià wǒ de péngyǒu.
 • 太累了,让我休息一下。
  Tài lèile, ràng wǒ xiūxí yīxià.
 • 请等我一下。
  Qǐng děng wǒ yīxià.
 • 服务员,请帮我拿一下菜单。
  Fúwùyuán, qǐng bāng wǒ ná yīxià càidān.