អត្ថន័យ 一再 និងការបញ្ចេញសំឡេង

一再
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 一再 ខ្មែរ

yí zài

  • ម្តងហើយម្តងទៀត

HSK level


ចរិត

  • (yī): មួយ
  • (zài): ម្តងទៀត