អត្ថន័យ 一切 និងការបញ្ចេញសំឡេង

一切
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 一切 ខ្មែរ

yī qiè

  • ទាំងអស់

HSK level


ចរិត

  • (yī): មួយ
  • (qiè): កាត់

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 一切

  • 家里一切的事情,都是妈妈负责。
    Jiālǐ yīqiè de shìqíng, dōu shì māmā fùzé.