អត្ថន័យ 一般 និងការបញ្ចេញសំឡេង

一般
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 一般 ខ្មែរ

yī bān

  • ទូទៅ

HSK level


ចរិត

  • (yī): មួយ
  • (bān): ទូទៅ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 一般

  • 我一般7 点钟起床。
    Wǒ yībān 7 diǎn zhōng qǐchuáng.
  • 中国人吃饭一般使用筷子。
    Zhōngguó rén chīfàn yībān shǐyòng kuàizi.