អត្ថន័យ 丈夫 និងការបញ្ចេញសំឡេង

丈夫
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 丈夫 ខ្មែរ

zhàng fu

  • ប្តី

HSK level


ចរិត

  • (zhàng): ប្តី
  • (fū): ប្តី

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 丈夫

  • 右边第一个男人是我丈夫。
    Yòubiān dì yī gè nánrén shì wǒ zhàngfū.
  • 我丈夫在医院工作。
    Wǒ zhàngfū zài yīyuàn gōngzuò.