អត្ថន័យ 上网 និងការបញ្ចេញសំឡេង

上网
ពាក្យសាមញ្ញ
上網
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 上网 ខ្មែរ

shàng wǎng

  • ចូល​អី​ន​ធើ​នែ​ត

HSK level


ចរិត

  • (shàng): បើក
  • (wǎng): បណ្តាញ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 上网

  • 我上网去看看新闻。
    Wǒ shàngwǎng qù kàn kàn xīnwén.