អត្ថន័យ 下午 និងការបញ្ចេញសំឡេង

下午
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 下午 ខ្មែរ

xià wǔ

 • នៅពេល​រសៀល

HSK level


ចរិត

 • (xià): នៅក្រោម
 • (wǔ): ថ្ងៃត្រង់

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 下午

 • 明天下午下雨。
  Míngtiān xiàwǔ xià yǔ.
 • 上午冷,下午热。
  Shàngwǔ lěng, xiàwǔ rè.
 • 现在是下午 3的20。
  Xiànzài shì xiàwǔ 3 de 20.
 • 我今天下午不去学校了。
  Wǒ jīntiān xiàwǔ bù qù xuéxiàole.
 • 他一个下午都坐在电视前。
  Tā yīgè xiàwǔ dōu zuò zài diànshì qián.