អត្ថន័យ 举办 និងការបញ្ចេញសំឡេង

举办
ពាក្យសាមញ្ញ
舉辦
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 举办 ខ្មែរ

jǔ bàn

  • សង្កត់

HSK level


ចរិត

  • (jǔ): លើក
  • (bàn): ធ្វើ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 举办

  • 这个活动由我们来举办。
    Zhège huódòng yóu wǒmen lái jǔbàn.