អត្ថន័យ 乒乓球 និងការបញ្ចេញសំឡេង

乒乓球
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 乒乓球 ខ្មែរ

pīng pāng qiú

  • ពីងប៉ុង

HSK level


ចរិត

  • (pīng): ភីង
  • (pāng): ផុង
  • (qiú): បាល់

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 乒乓球

  • 有谁想参加乒乓球比赛?
    Yǒu shuí xiǎng cānjiā pīngpāng qiú bǐsài?