អត្ថន័យ 乘坐 និងការបញ្ចេញសំឡេង

乘坐
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 乘坐 ខ្មែរ

chéng zuò

  • ជិះ

HSK level


ចរិត

  • (chéng): គុណ
  • (zuò): អង្គុយ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 乘坐

  • 各位顾客,欢迎您乘坐我们的航班。
    Gèwèi gùkè, huānyíng nín chéngzuò wǒmen de hángbān.
  • 欢迎您乘坐本次航班。
    Huānyíng nín chéngzuò běn cì hángbān.